上海基诺彩票中奖号码

English [en]   ??????? [ar]   български [bg]   català [ca]   ?e?tina [cs]   Deutsch [de]   espa?ol [es]   fran?ais [fr]   ????? [he]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   svenska [sv]   укра?нська [uk]   簡體中文 [zh-cn]  

Ovo je prijevod izvorne stranice na engleskom.

Prvotna objava

Ovo je izvorna objava Projekta GNU koju je 27. rujna 1983. objavio Richard Stallman.

Stvarna povijest Projekta GNU umnogome se razlikuje od ovog prvotnog plana. Na primjer, po?etak je bio odgo?en do sije?nja 1984. Vi?e filozofskih koncepata slobodnog softvera razja?njeno je tek nekoliko godina kasnije.

Oslobodimo Unix!

Po?ev?i od ovogodi?njeg Dana zahvalnosti po?et ?u s pisanjem potpunog softverskog sustava kompatibilnog s Unixom, nazvanog GNU (od izraza “Gnu Nije Unix”), i dat ?u ga besplatno(1) svakome tko ga ?eli koristiti. Doprinosi u vremenu, novcu, programima i opremi veoma su potrebni.

Za po?etak, GNU ?e sadr?avati jezgru te sve uslu?ne programe potrebne za pisanje i pokretanje programa u jeziku C: editor, ljusku, kompajler za C, linker, asembler i jo? nekoliko stvari. Nakon toga dodat ?emo oblikovatelj teksta, YACC, igru Empire, tabli?ni kalkulator i stotine drugih stvari. Nadamo se da ?emo, naposljetku, ponuditi sve ?to je korisno, a ina?e dolazi uz sustav Unix, i sve drugo ?to je korisno, uklju?uju?i on-line i tiskanu dokumentaciju.

GNU ?e mo?i pokretati programe za Unix, ali ne?e biti istovjetan Unixu. Na osnovi na?eg iskustva s drugim operacijskim sustavima, napravit ?emo sva prikladna pobolj?anja. Posebice planiramo imati mogu?nost du?ih imena datoteka, brojeve ina?ica datoteka, datote?ni sustav otporan na ru?enje, mo?da i automatsko dovr?avanje imena datoteka, podr?ku za prikaz neovisnu o terminalu i, na kraju, prozorski sustav temeljen na Lispu preko kojeg ?e vi?e programa u Lispu i obi?nih programa za Unix mo?i dijeliti ekran. I C i Lisp bit ?e dostupni kao sustavski programski jezici. Imat ?emo mre?ni softver temeljen na MIT-ovom protokolu Chaosnet, daleko nadmo?nijim od UUCP-a. Mogli bismo imati i ne?to kompatibilno s UUCP-om.

Tko sam ja?

Ja sam Richard Stallman, izumitelj izvornog, ?esto opona?anog ure?iva?a teksta EMACS, trenutno zaposlen u Laboratoriju za umjetnu inteligenciju na MIT-u. Imam mnogo iskustva u radu na programskim prevodiocima, ure?iva?ima teksta, programima za ispravljanje gre?aka, interpreterima, operacijskom sustavu Incompatible Timesharing System (ITS) i operacijskom sustavu Lisp strojeva. Prvi sam u ITS uveo podr?ku za prikaz neovisan o terminalu. Usto, implementirao sam i jedan datote?ni sustav otporan na ru?enje i dva sustava prozora za Lisp strojeve.

Za?to moram napisati GNU?

Smatram da zlatno pravilo zahtijeva da program koji mi se svidio moram podijeliti s drugim ljudima kojima se on svi?a. Ne mogu ?iste savjesti potpisati sporazum o neodavanju tajne ili softverski licen?ni ugovor.

Dakle, kako bih mogao nastaviti koristiti ra?unala ne kr?e?i svoja na?ela, odlu?io sam sastaviti dovoljnu koli?inu slobodnog softvera tako da mogu nastaviti ne koriste?i ikakav softver koji nije slobodan.

Kako mo?ete doprinijeti

Molim proizvo?a?e ra?unala da doniraju strojeve i novac. Molim pojedince da doniraju programe i pripomognu radom.

Jedan proizvo?a? ra?unala ve? je ponudio osigurati stroj. No trebalo bi nam jo?. Rezultat koji mo?ete o?ekivati ako donirate strojeve je da ?e GNU raditi na njima u ranom stadiju razvoja. Strojevi trebaju mo?i raditi u stambenom prostoru i ne zahtijevati napredne sustave hla?enja ili napajanja.

Individualni programeri mogu doprinijeti pi?u?i kompatibilan duplikat nekog Unixovog uslu?nog programa i predaju?i ga meni. Takav raspr?en honoraran posao bilo bi za ve?inu projekata te?ko koordinirati; neovisno napisani dijelovi ne bi zajedno radili. No u ovom posebnom slu?aju nadomje?tanja Unixa taj problem nije prisutan. Ve?ina pojedinosti su?elja odre?ena je kompatibilno??u s Unixom. Ukoliko svaki prilog radi s ostatkom Unixa, vjerojatno ?e raditi i s ostatkom GNU-a.

Ako dobijem donacije u novcu, mogao bih zaposliti nekoliko ljudi na puno ili nepuno radno vrijeme. Pla?a ne?e biti velika, ali tra?im ljude kojima je spoznaja da poma?u ?ovje?anstvu jednako va?na kao i novac. Gledam na to kao na omogu?avanje ljudima da posvete svu svoju energiju radu na GNU-u po?te?uju?i ih potrebe da zara?uju za ?ivot na drugi na?in.

Za vi?e informacija, obratite mi se.

Arpanet mail:
[email protected]

Usenet:
[email protected]
[email protected]

Po?ta SAD-a:
Richard Stallman
166 Prospect St
Cambridge, MA 02139

Lo? izbor rije?i oko izraza “besplatno”

Ovdje su rije?i odabrane nemarno. Namjera je bila da nitko ne mora platiti za dozvolu da koristi sustav GNU. Me?utim, ovim rije?ima to nije jasno izre?eno i ljudi ih ?esto tuma?e kao tvrdnju da kopije GNU-a treba uvijek distribuirati uz minimalnu ili nikakvu naknadu, iako to nikada nije bila namjera.

Izvorna poruka

U svrhu potpunosti, ovdje je prikazana izvorna e-poruka, u neizmijenjenom obliku.From CSvax:pur-ee:[email protected]
From: RMS%[email protected]
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new Unix implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Free Unix!

Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
give it away free(1) to everyone who can use it.
Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
needed.

To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
assembler, and a few other things. After this we will add a text
formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
on-line and hardcopy documentation.

GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
on our experience with other operating systems. In particular,
we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
file system, filename completion perhaps, terminal-independent
display support, and eventually a Lisp-based window system through
which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
Both C and Lisp will be available as system programming languages.
We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
far superior to UUCP. We may also have something compatible
with UUCP.


Who Am I?

I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
have implemented one crashproof file system and two window systems for
Lisp machines.


Why I Must Write GNU

I consider that the golden rule requires that if I like a program I
must share it with other people who like it. I cannot in good
conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
agreement.

So that I can continue to use computers without violating my principles,
I have decided to put together a sufficient body of free software so that
I will be able to get along without any software that is not free.


How You Can Contribute

I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
I'm asking individuals for donations of programs and work.

One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
we could use more. One consequence you can expect if you donate
machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
better be able to operate in a residential area, and not require
sophisticated cooling or power.

Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
independently-written parts would not work together. But for the
particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
contribution works with the rest of Unix, it will probably work
with the rest of GNU.

If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.


For more information, contact me.
Arpanet mail:
 [email protected]

Usenet:
 [email protected]
 [email protected]

US Snail:
 Richard Stallman
 166 Prospect St
 Cambridge, MA 02139
TOP

[Logo FSF-a] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP

上海基诺彩票中奖号码 北京pk10高手技术分享 有什么工作可以快速赚钱 冠亚大小 快乐彩官网 大赢家即时比分直 捕鱼大师安卓版1.2.1 pk10赛车走势图怎么看 股票配资下啦推a广xialayu 下载app送18 侏罗纪进化下载手机版 重庆时时现场开奖结果 天天电玩城捕鱼游戏中心 飞鱼开奖结果 2017苹果赚钱 炸金花单机版 真人欢乐捕鱼赢话费apk